Видеонаблюдение

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Настоящата Политика  за поверителност има за цел да Ви уведоми как „ЛИНК Мобилити България“ ЕАД (по-долу за краткост „ЛИНК“) оперира с данните, които получава посредством своите системи за видеонаблюдение на територията на ползваните от ЛИНК етажи в Административната сграда на НДК  – Проно, находяща се на административен адрес:  гр. София 1463, район Триадица, пл. „България“ No 1 (наричани по-долу „Обектите“), както и относно целите, основанията, формата и обхвата на видеонаблюдението, какви са правата Ви и начините за тяхното упражняване. Тази политика се отнася до всички посетители в Обектите, попадащи в зоните на видеонаблюдение.    

Обектите под видеонаблюдение са ясно упоменати с еднозначен знак (стикер, табела и/или друг), предупреждаващ за осъществяване на наблюдението, без да се посочва местоположението на видеокамерите.

I. Кой обработва и носи отговорност за Вашите лични данни?

Администратор на личните данни е „ЛИНК Мобилити България” ЕАД, вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията под ЕИК: 131384920, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България“ № 1, бл. Административната сграда на НДК – Проно, ет. 7. ЛИНК има определено длъжностно лице по защита на данните, с което можете да се свържете на е-mail: dpo@linkmobility.com.

II. Какви лични данни обработваме?

Личните данни, които обработваме, когато попаднете в зоната за наблюдение, са: снимки и/или видеозаписи. В тях се съдържа информация за физическата идентичност на лицата, както и за тяхното поведение в обектите на видеонаблюдение. Не е задължително снимките / видеозаписите да представляват лични данни, защото снимка / запис може да съдържа Вашия образ, но от тях да не може да бъдете идентифициран, тъй като резолюцията не го позволява или понеже сте заснети в гръб и не са налице други данни, в комбинация с които да бъдете идентифицирани.

III. Как събираме данни и каква технология за обработване използваме?

ЛИНК има изградени системи за видеонаблюдение, с помощта на които осъществява мониторинг и контрол върху Обектите. Видеокамерите в нашите офиси са монтирани по начин, който да осигурява минимална намеса в личното пространство на служителите и посетителите. Местата, на които могат да сa инсталирани средства за видеонаблюдение, са входните и изходни точки, сървърни помещения, архивни помещения, работни зони. Видеокамерите в работните помещения се поставят обърнати приоритетно към входовете и изходите на обектите, с оглед да се постигне поставената цел на видеонаблюдението, без да се накърняват неоправдано правата на субектите на данни. Видеокамерите не се монтират в места за почивка, санитарни и други обслужващи помещения. Всички видеокамери работят непрекъснато в Обектите.

IV. Цел и правно основание на обработването

ЛИНК използва видеонаблюдението с цел предотвратяване, възпиране и разследване на противозаконни действия, които могат да застрашат или увредят живота, здравето и/или честа и достойнството на служителите и посетителите, повишаване на безопасността на лицата, както и да осигури навременна реакция при възникване на инциденти и необходимостта от намеса на правоохранителните органи. Осъществяваме видеонаблюдение и с цел охрана на имуществото и активите на ЛИНК в Обектите, както и за предотвратяване на злоупотреби, включително с ценности, техника или съдържанието на документи, представляващи търговска тайна или съдържащи лични данни. Правното основание за извършване на видеонаблюдението е легитимните интереси на ЛИНК, включително в качеството му на работодател, или на служителите / посетителите (чл. 6, пар. 1, буква „е“ от Общия регламент относно защитата на данните).

V. Срок за съхранение на личните данни и мерки за сигурност

Записите от видеонаблюдението се съхраняват до запълване капацитета на локалното дисковото пространство (4 ТБ) в приблизителен срок от 45 дни от тяхното създаване, след което всички събрани кадри автоматично се изтриват на принципа на презаписване. Записите се запазват извън посочения по-горе срок в случаите, когато е нужно за целите на разследване на престъпления или нарушения или съществува друга законно обоснована причина за тяхното съхранение. За да предотвратим осъществяването на загуба, злоупотреба или неоторизиран достъп прилагаме разумни мерки и средства за защита, включително ограничаване на кръга от лицата, които имат достъп до записите до минимум и осигуряваме специален режим за тяхното съхранение.

VI. На кого се предават или разкриват личните данни?

В определени случаи е възможно събраните за Вас данни, включително направените видеозаписи, да бъдат разкрити на трети лица:

  • Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от ЛИНК предоставянето на информация, сред която и лични данни; такива биха могли да бъдат: съд, вещи лица, надзорни, регулаторни или контролни органи, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред.
  • Други компетентни публични органи в изпълнение на задължение, предвидено в закон.
  • Консултанти или сътрудници във връзка със защита на легитимни интереси на ЛИНК или трети лица; такива биха могли да бъдат: адвокати, IT и други специалисти, анализатори и пр.

VII. Какви са Вашите права?

По отношение на обработването на личните данни, отнасящи се до тях, субектите на данни имат следните права: право на достъп, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на възражение и право на жалба до Комисията за защита на личните данни.

Достъп до личните си данни имат всички субекти на данни, които могат да бъдат идентифицирани от ЛИНК, и в случай, че определеното време за съхранение на данните не е изтекло.

В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на място в ЛИНК. Заявление може да бъде отправено и по електронен път. Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице. С цел защита на данните, ЛИНК може да поиска от подателите на заявление категорично да удостоверят самоличността си (напр. като представят документ за самоличност), както и да уточнят датата, времето, мястото и обстоятелствата, при които са били заснети от видеокамерите. Възможно е от подателите да се изиска представянето на актуална снимка, която да позволи на оторизирания за целта персонал на ЛИНК да ги разпознае върху разглежданите записи.

Дружеството се произнася безплатно по заявлението в едномесечен срок от неговото подаване. Когато исканията на субект на данни във връзка с упражняване на посочените по-горе права са явно неоснователни или прекомерни, ЛИНК може да изиска заплащането на такса или да откаже да предприеме действия по искането.

VIII. Актуалност и промени на Политиката за поверителност

С цел да прилагаме най-актуални мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за поверителност. Ако промените, които направим са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашия интернет сайт или да Ви уведомим по друг подходящ начин.

В сила от и последно изменена на: 30.09.2022 г.