GDPR

Общ регламент за защита на данните (GDPR)

ЕС реши да промени наредбата за неприкосновеността на личните данни с въвеждането на Общ регламент за защита на данните (GDPR). Регламентите влизат в сила от 25 май 2018 г.

Ние в LINK приветстваме промените, които се случиха с въвеждането на GDPR, и потвърждаваме нашата отговорност като обработващ на лични данни. Поддържането на безопасността на личните данни и спазването на приложимите правила за регулиране на данните в страните, в които оперираме, е наш най-голям приоритет.

ДОГОВОР ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Изтеглете нашия примерен Договор за Обработване на лични данни

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Изтеглете нашето Уведомление за поверителност

В: Как се защитават личните данни?

О. Само оправомощени служители в ЛИНК имат достъп до лични данни. На администраторът ще бъдат предоставени права за достъп, за да управлява своите собствени данни. Мрежите за защитени от защитни стени (firewalls) и всички данни се пренасят в криптиран вид

В: Съхраняват ли се всички данни на територията на ЕС/ЕИП?

O. Да. В зависимост от услугата, данните се съхраняват или в помещения контролирани от ЛИНК ли чрез реномирани облачни услуги в рамките на ЕС / ЕИП.

В: Какво е времето за задържане на личните данни (колко време се съхраняват данните)?

О: ЛИНК като обработващ данните: Времето на задържане се определя от клиента на ЛИНК (Администратора) или от приложимото законодателство. Данните се изтриват, както е указано от администратора.

О: ЛИНК като администратор: В зависимост от продукта, времето за задържане е определено в споразумението с клиента. Физическото лице може по всяко време да оттегли съгласието си и да изпълни правото си да бъде забравен.

В: Споделяте ли лични данни с трети лица?

О: ЛИНК може да разкрива лични данни на външни доставчици и хостинг партньори, които извършват услуги за ЛИНК, за да могат да предоставят услугите. Тези външни доставчици ще използват личните данни само за целите,за които те са събрани, и за да изпълняват услугите си към ЛИНК. Отношенията с такива доставчици ще се уреждат от договор за обработване на данни. Разкриването на лични данни на публични органи може да възникне, ако и доколкото това се изисква от закона и действащите правила.

В: Имате ли рутинни процедури за справяне с потенциално нарушение на сигурността на личните данни?

О: Всички рутинни процедури по отношение на обработването на лични данни ще бъдат обхванати от нашата система за управление.

В: Какви са целите на обработването на лични данни?

О: ЛИНК като обработващ: Целите и правните основания за обработване трябва да бъдат определени от клиента на ЛИНК (администратора) или от приложимото право.

О: ЛИНК като администратор: В зависимост от продукта, целите и правните основания са определени в споразумението за клиента и в Декларацията за поверителност на ЛИНК.

В: Можете ли да предоставите лични данни като файл с данни (например excel, csv, xml и т.н.)?

О: Да, можем да предоставим файл с лични данни при поискване от администратора (когато ЛИНК е обработващ) или от субекта на данните (когато ЛИНК е администратор).

В: Предприети ли са някакви мерки за въвеждането на защита на данните на етапа на проектирането?

О: ЛИНК има политика за защита на информацията, която обхваща защита на данните на етапа на проектирането и всички служители са подготвени за защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране.

В: Има ли ЛИНК Мобилити споразуменията за обработване на данни (DPA) с всички подизпълнители (подпроцесори)?

О: ЛИНК е на път да подпише DPA с всички подпроцесори, използвани от ЛИНК, с намерението, че това ще бъде завършено до 25 май 2018 г. Списък на подпроцесорите ще бъде достъпен за клиентите на ЛИНК.

В: Има ли ЛИНК Мобилити служител по защита на данните?

О: Да, ЛИНК Мобилити има определен служител по защита на личните данни (Длъжностно лице по защита на данните).

Име: Мартин Господинов,

тел: +359 89 334 1262,

e-mail: dpo@linkmobility.com